fbpx

Promišljanje kreativnosti u doba veštačke inteligencije (VI, AI). Kako isplativo koristiti Chat GPT?

Kako učiti, podučavati kreativnost i biti kreativan u vreme Chat GPT-a i drugih alata generativne VI (AI)?

Udruženje vodećih univerziteta u Engleskoj je 04.07.2023. g. objavilo je pet principa za korišćenje AI alata u obrazovnom procesu, u kontekstu postavljanja veštačke inteligencije kao prilike za unapređenje učenja, a ne kao pretnju procesu ocenjivanja postignuća studenta (prepisivanje eseja, radova, kontrolnih zadataka…).

Top 3 principa usvajanja upotrebe veštačke inteligencije u procesu obrazovanja:

  1. Univerziteti će podržati studente i osoblje da postanu pismeni za upotrebu veštačke inteligencije (AI literacy).
  2. Osoblje univerziteta treba da bude sposobno da podrži studente da efikasno i na odgovarajući način koriste generativne AI alate u svom procesu učenja.
  3. Univerziteti će prilagoditi nastavu i ocenjivanje kako bi uključili etičku upotrebu generativne veštačke inteligencije (VI).

U narednim godinama unapređenje učenja i rada upotrebom veštačke inteligencije postaće obaveza jer:

“Nećete izgubiti posao zbog Chat GPT-a, već zbog konkurencije koja koristi neki AI alat!”

Zašto upotreba VI (AI) u obrazovanju traži promenu svrhe i sadržaja učenja?!

Problem sa realnom upotrebom AI u procesu učenja jeste da je potrebna velika promena aktuelnog načina razmišljanja o tome šta studenti treba da uče iz određene oblasti i na koji način.

Da bismo kvalitetno naučili da obavljamo određeni posao, potrebno je da savladamo njegove osnovne segmente:

  • Korpus znanja potrebnih za obavljanje tog posla (Body of Knowledge).
  • Operativni poslovi (pojednostavljeni procesi) koji se ponavljaju da bi se posao obavio
    (manuelni, optimizovani ili automatizovani poslovi).
  • Kreativni poslovi (kompleksni procesi) koji za rezultat daju jedinstvenost pristupa, osobnost, konkurentnost na tržištu…

Unapređenje poslovanja se suštinski svodi na proces pojednostavljivanja kompleksnih procesa (poslova), koji postaju lako ponovljivi.
To se postiže automatizacijom.

Kada se na ovakav način posmatra neki posao i način kako da se on nauči, ispostavlja se da se formalni sistemi obrazovanja uglavnom fokusiraju na konkretan korpus znanja.

Praktični sistemi edukacije se fokusiraju na konkretne poslovne procese koji dovode do obavljanja posmatranog posla.

Kreativnost u nekom poslu (koja dovodi do jedinstvenosti) se postiže kroz praksu i kroz vreme. Najčešće se uči kao nadogradnja na poslove (procese) koji se ponavljaju. Kreativnost se najčešće unapređuje se kroz primere iz prakse i usvajanje naprednih znanja iz posmatranog korpusa.

Jedan od važnih uzroka globalnih problema aktuelnog sistema obrazovanja je činjenica da se od vremena Prve industrijske revolucije (XIX v.) konstantno menja aktuelna praksa izvođenja poslova koji se ponavljaju – optimizacijom i automatizacijom poslovnih procesa. Sistem obrazovanja najčešće ne kreira adekvatan korpus znanja potreban za promenjene situacije u segmentu automatizacije poslova.

Primer: Šta se u školama uči kao potrebno znanje za rad na kompjuterima danas?

Automatizacija kreativnosti dovodi do novog sistema učenja i obrazovanja!

Razlog zašto pojava AI alata kao Chat GPT donosi fundamentalnu promenu u poslove i edukaciju, jeste što prvi put u istoriji tehnologija kao što je generativni AI omogućuje velikom broju pojedinaca i kompanija da relativno lako uvedu optimizaciju (vremena) i automatizaciju (procesa) u kreativnim poslovima!

Automatizacija u kreativnim poslovima dovodi do potrebe promene razmišljanja o tome koja su danas znanja potrebna za određeni posao i na koji način se ona usvajaju.

Fundamentalno pitanje danas: Šta je kreativnost u doba veštačke inteligencije?

U poslednjih desetak godina, u većem broja naučnih radova koji se bave tematikom kreativnosti u doba veštačke inteligencije, pominje se termin ko-kreativnost (co-creativity) kao odgovor na pitanje kako bi trebalo posmatrati kreativni rad (u poslu i umetnosti) pojedinca i kompanije, koji koriste alate za veštačku inteligenciju u svom kreativnom procesu.

Sam upit (prompt) AI alatu određuje nivo jedinstvenosti autora!

Jedan od načina kako se može pokazati da kreativni rad (sadržaj, muzika, fotografija, video…) koji pojedinac kreira uz pomoć alata za AI jeste ko-kreacija, je u samom načinu kreiranja upita (prompt) da bi se od AI alata dobio kreativni rezultat.

Naredni primer osnovnog upit-šablona (prompt) pokazuje preporučeni način razmišljanja o tome kako kreirati upit, da bi se od AI alata dobio što bolji odgovor. Istovremeno, ovaj primer pokazuje kako osoba usmerava svoje jedinstveno razmišljanje kroz postavljeni upit, da bi dobila kreativan odgovor:

prompt-osnove-inženjering

Osoba koja kreira upit (u predstavljenom primeru sa 5 segmenata prompta), njegovom personalizacijom konkretnoj potrebi stvara mogućnost jedinstvenog odgovora AI alata. To bi mogao biti jedan od načina objašnjenja ko-kreacije između osobe i AI alata u kreativnom procesu.

Tri scenarija korišćenja AI u kreativnim poslovima i obrazovanju: Unapređenje posla, jeftini sadržaji i naplata premium sadržaja

U HBR tekstu “How Generative AI Could Disrupt Creative Work” pominje se tri scenarija koji bi mogli zadesiti kreativne profesije i industriju usled pojave veoma popularnih AI alata kao što su ChatGPT i Midjourney, koji omogućuju kreativno izražavanje na nivou tekstova, slika, videa i muzike:

1. AI tehnologija povećava produktivnost, pojačava kreativnost i dolazi do eksplozije inovativnosti zbog dostupnosti tehnologije
U ovom pozitivnom scenariju, velika dostupnost tehnologije omogućuje većem broju kreativnih (ne-tehničkih) osoba da se bolje kreativno istaknu i time unaprede inovativnost u svojim poslovima.

Poznato je iz prakse i iz istraživanja da kvalitetna upotreba generativne AI dovodi do rasta kvaliteta rezultata urađenog posla i porasta produktivnosti, što su svakako parametri rada koji neće dovesti do otpuštanja.

2. AI tehnologija omogućava kreiranje velike količine jeftinih prosečnih sadržaja
Drugi mogući scenario proizlazi iz pojave nepravedne algoritamske AI konkurencije i fokusa kompanija na što jeftinije kreativne sadržaje, bez obzira koliko su realno efikasni. To može da dovede generalne marginalizacije autentične ljudske kreativnosti, što dovodi do velikog broja otpuštanja u kreativnim industrijama.

Ovo se već može videti u praksi pojavom ogromne količine e-knjiga koje su kreirane uz pomoć Chat GPT-a za veoma kratko vreme, i koje potiskuju klasično kreirane e-knjige.

Najveći problem sa pojavom alata kao što je Chat GPT jeste rešenje problema autorskih prava, kod upotrebe originalnih sadržaja pri njihovom korišćenju u AI generisanim sadržajima. Pitanje je koliko će biti potrebno vremena da se pravno posmatrano napravi balans između prava originalnih autora i suzbijanja inovacija AI generisanim sadržajima.

3. Ljudski kreativni rad se tretira kao premium sadržaj
U ovom scenariju, kreativni rad bez upotrebe alata za veštačku inteligenciju dobija na vrednosti.

Istorija pokazuje da iznadprosečni sadržaji uvek privlače pažnju, pa će tako biti i u budućnosti. Iznadprosečni sadržaji sada mogu da se kreiraju sa ili bez alata za veštačku inteligenciju.

Živimo u vremenu u kojem se istovremeno dešava eksplozija inovativnosti, poplava prosečnih sadržaja i velika korist od jedinstvenih sadržaja koji donose željene efekte

Po mom mišljenju, sva tri predstavljena scenarija se dešavaju istovremeno, jer u svetu postoje sve tri vrste potreba konzumenata/klijenata za koje se generišu takvi sadržaji.

Videćemo šta će preovladati. Istorija pokazuje da sva tri scenarija mogu održivo opstati.

Postavlja se pitanje koliko će kompanija i pojedinaca ostati bez posla zbog generativnih AI alata. Sa druge strane, već se pojavljuju nove profesije koje obuhvataju specifična znanja korišćenja AI alata u različitim oblastima.

Koja najvažnija veština omogućava unapređenje kvaliteta posla i povećanje vrednosti rada/plata uz pomoć AI tehnologija? Šta je strukturno razmišljanje?

Više od decenije je poznato da je skup analitičkih veština od presudne važnosti u 21. veku za veću vrednost rada i veće plate na zahtevnim i odgovornim poslovnim pozicijama, što uključuje i kreativne oblasti.

Pojavom alata za generativnu AI, posebno se izdvaja veština strukturnog razmišljanja kao glavnog faktora uspeha u poslovnom napredovanju uz pomoć AI alata.

Strukturno razmišljanje, jednostavnim rečima, predstavlja način razumevanja i analiziranja nekog sistema putem proučavanja njegove osnovne strukture i veza. To uključuje analiziranje detalja koji se nalaze ispod površine (onoga što je očigledno i onoga što se vidi), i fokusira se na osnovne komponente i povezanosti koje čine sistem.

Zamislite slagalicu sa mnogo međusobno povezanih delova. Strukturno razmišljanje podrazumeva razumevanje kako se svaki deo uklapa u celokupnu strukturu slagalice i kako ti delovi međusobno utiču jedni na druge. Radi se o sagledavanju šire slike i prepoznavanju kako različiti elementi zavise jedan od drugog kako bi stvorili funkcionalnu celinu.

Strukturno razmišljanje služi za uspešno rešavanje složenih problema.
To u praksi kreativnih industrija znači – kako razumeti širu sliku upotrebne vrednosti kreativnog posla koji se radi – npr. iz perspektive/ugla održivog poslovanja, efikasne prodaje, načina promocije, marketinških aktivnosti, itd.

Očekujte poseban tekst na temu strukturnog razmišljanja i kako ga usvojiti.

Napomena: Na naslovnoj slici možete videti primere umetničkih fotografija koje je kreirao product manager Ivan Dabetić uz pomoć AI alata Midjurneu.

Izvori

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 07/07/2023, RSS

Komentari su zatvoreni.