fbpx

Najvažniji kanali komunikacije i tehnike marketinga

Kompanija kreiranim sadržajem šalje poruku putem nekog kanala komunikacije, ili neke vrste medija, da bi ta poruka stigla do određene grupe korisnika / potencijalnih kupaca. Kada do korisnika ili kupaca nekako stigne poruka, oni bi trebalo da uoče (registruju) poruku i da je razumeju (detaljnije).

Određena tehnika e-marketinga služi da se odredi – zašto (strategija) i kako (taktika) iskoristiti neki kanal onlajn komunikacije da bi se došlo do određene ciljne grupe korisnika.

Preporuka za čitanje: Odakle početi učenje digitalnog marketinga?

knjiga i predavanje premarketingKanal komunikacije nije sam po sebi način kako se promoviše određena kompanija, proizvod, usluga… Zabune se dešavaju zato što se često umesto termina „kanal komunikacije“ koriste termini „marketinški kanal“ ili „kanal promocije“. Razlog za to je što se kroz određeni kanal komunikacije plasiraju određene marketinške/promotivne poruke/sadržaji, pa se onda i kanal proglašava „marketinškim“ ili „promotivnim“.

Napomena: Ovo je tekst knjige i Digitalni Pre-Marketing, ili kako imati sjajne poslovne rezultate iz marketinga i PR-a.

Najvažniji (e)kanali komunikacije i (onlajn) tehnike promocije

Veoma važna karakteristika savremenih promotivnih aktivnosti jeste da se najbolji promotivni efekti za kompaniju postižu kombinacijom različitih kanala komunikacije i tehnika promocije – koji uključuju i klasične i onlajn kanale komunikacije i tehnike promocije.

Što su kvalitetnija znanja o upotrebi pojedinačnih kanala komunikacije i tehnika promocije – bolji su i efekti promocije. Svaka tehnika promocije i kanal komunikacije zahteva posebnu veliku pažnju, jer je potrebno poznavati način komunikacije i prilagođavati poruke jedinstvenim karakteristikama za svaki poseban kanal komunikacije i tehniku promocije.

Najvažniji kanali komunikacije i tehnike promocije su dobijeni na taj način što se godinama prate statistike i upotrebe ovih promotivnih elemenata u svetu i kod nas, a sa druge strane na osnovu alata kao što je Google Analytics lepo se može videti za veći broj veb sajtova koje se tehnike promocije i kanali komunikacije najviše koriste, i koji od njih imaju kakve efekte i zašto.

Najvažniji (e)kanali komunikacije

 • Klasičan razgovor: U komunikaciji „1 na 1“ predstavlja najefikasniji način kvalitetnog prenošenja poruke, bez obzira da li se radi o aktivnosti promocije ili prodaje. U klasičnoj komunikaciji „1 na n“, gde je „n“ ograničeni broj osoba koje prisustvuju nekom događaju, predavanju, seminaru i sl., postoji mogućnost veoma kvalitetnog prenošenja poruke promotivnog ili prodajnog karaktera, slično kao i u slučaju klasične komunikacije „1 na 1“.
 • Razgovor telefonom (Viber, Whatsup, Skype, Messenger…): Komunikacija „1 na 1“ i „1 na n“, sa efektima sličnim kao i u slučaju klasičnog razgovora. Velika efikasnost ovog kanala komunikacije vidi se na primeru onlajn korisničkih servisa, koji u slučaju dobro osmišljenog sistema onlajn komunikacije u e-trgovinama obično donose i preko 50% svih prodaja kompaniji.
 • Klasična pisma: Ranije dominantan posredni klasičan kanal komunikacije „1 na 1“ i „1 na n“, koji zbog dominacije onlajn komunikacije gubi sve više na značaju. U poslednje vreme, korišćenje ovog kanala komunikacije (poslovna pisma, poslovne ponude i sl.) može da ima bolje efekte u odnosu na nekoliko godina ranije – obzirom da je klasična korespondencija pismima značajno smanjena. U ovoj kategoriji komunikacije se nalaze i tzv. flajeri, koji zbog aktuelne ogromne količine informacija kojima se osobe „bombarduju“ – imaju sve manje značaja, jer sve teže „dopiru“ do korisnika.
 • Email: Veoma efikasan kanal komunikacije „1 na 1“. Ovaj kanal komunikacije u određenom broju industrija predstavlja veoma efikasan način masovnog prenošenja poruka/sadržaja, dok u nekim drugim industrijama ne može puno da se koristi kao tehnika promocije – zbog karakteristika samih poslovnih modela u tim privrednim granama. U ovom kanalu komunikacije preko 95% svih poslatih poruka u svetu predstavlja neželjenu poštu – SPAM. Kako vreme prolazi, sve je teže poslati email poruku na veći broj email adresa, upravo zbog problema filtriranja SPAM poruka (vaša poruka se proglasi za SPAM).
 • Klasični mediji: Pre pojave interneta, dominantan vid komunikacije kompanija sa većim brojem osoba (masovna komunikacija) dešavao se upravo preko klasičnih medija. Danas, klasični mediji i dalje imaju svoju važnost, ali je za svaki pojedinačni medij (pojedinačna TV stanica, pojedinačni časopis, radio stanica, itd.) potrebno izmeriti koliku konkretnu korist može da donese kompaniji – korišćenjem različitih tehnika promocije kroz posmatrani medij.
 • Onlajn mediji: Različiti veb sajtovi klasičnih medija, ili samostalni onlajn mediji koji produkuju sopstvene sadržaje, ili prenose tuđe medijske sadržaje. Kao i za slučaj klasičnim medija, potrebno je izmeriti koliku konkretnu korist može da donese kompaniji – korišćenjem različitih tehnika promocije kroz posmatrani medij.
 • Onlajn platforme (uključujući i društvene medije): Onlajn platforme su servisi koji ne kreiraju sopstveni sadržaj kao (onlajn) mediji – koriste sadržaj koji je generisan od strane svojih korisnika (User Generated Content – UGC), a za cilj imaju ostvarivanje određenog kvaliteta doživljaja korisnika pri korišćenju ovakvih kanala komunikacije. Najpoznatije onlajn platforme su Gugl, Fejsbuk i ostali društveni mediji, koji se inače u svetu nalaze u kategoriji najposećenijih veb sajtova. Onlajn platforme imaju najveći broj kompanija koje se kod njih oglašavaju. U poslednjih 10 godina, onlajn platforme predstavljaju najvažnije kanale komunikacije za komercijalno korišćenje tehnika promocije u kontekstu ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanija.
 • Kompanijski veb sajt: Jedan ili više veb sajtova u vlasništvu kompanije, ili nalozi na društvenim medijima pod kontrolom kompanije, uključujući i različite vrste sopstvenih medija koje kompanija može generisati (npr. blog). Kompanijski veb sajt (veb sajtovi) je najvažniji kanal komunikacije kompanije, i trebalo bi da bude centralno mesto za „prikupljanje“ efekata različitih tehnika (onlajn) promocije koje sprovodi kompanija.

Najvažnije (onlajn) tehnike promocije

 • Content Marketing (Kreiranje i distribucija sadržaja): Istovremeno najvažnija tehnika promocije i najvažnija komponenta svih ostalih tehnika promocije. Kreiranjem sadržaja formira se poruka koja se šalje kroz određeni kanal komunikacije i postaje vidljivija korišćenjem određene tehnike promocije. Od kvaliteta kreiranog sadržaja zavisi razumljivost poruke ciljnoj grupi, i samim tim, od kvaliteta kreiranog sadržaja inicijalno najviše zavise efekti određene tehnike promocije. Sadržaj i aktivnost generišu vidljivost. Aktivnost se takođe opisuje sadržajem. Ova tehnika promocije se može koristiti i za ostvarivanje direktnih efekata, i za ostvarivanje brending efekata promocije. To je tehnika promocije sa dominantno dugoročnim efektima kada se kreiraju sadržaji prema potrebama korisnika.
 • Klasično oglašavanje: Promocija putem klasičnih kanala poslovne komunikacije, čiji efekti zavise od konkretne vrste kanala komunikacije, konkretnog medija i konkretnih poruka koje se šalju tim kanalima komunikacije. Efekti ovih tehnika promocije po različitim medijima su veoma upitni, i treba pažljivo testirati ove tehnike promocije – po tipovima displej poruka/sadržaja i po medijima gde se te poruke objavljuju. Dominanto, ova tehnika promocije se koristi za poboljšanje vidljivosti kompanije, proizvoda i usluga (Brending tipovi oglašavanja). To je tehnika promocije sa dominantno kratkoročnim efektima zbog toga što je vidljivost oglasnih poruka ograničena za vreme dok se za tu vidljivost plaća.
 • Social Media Marketing (Marketing na društvenim medijima): Najčešće korišćena tehnika promocije koja ima sve manje efekata za uložen trud i resurse (vremenski, ljudski i finansijski resursi) kako vreme prolazi. Do 2013. godine ova tehnika promocije mogla se veoma kvalitetno koristiti bez dodatnog plaćanja za ostvarivanje velike vidljivosti aktivnosti i sadržaja kompanija. Od 2013. g. potrebno je ulagati sve više novca da bi poslate poruke preko društvenih medija kao kanala komunikacije bile vidljive većem broju osoba. Problem je u činjenici i da ta veća plaćena vidljivost (veći doseg) ima manje efekte za kompaniju nego što je to bio slučaj pre nekoliko godina – za sve veći broj privrednih grana kod nas i u svetu. Ova tehnika promocije nije efikasna za sve poslovne modele i sve privredne grane – zato je potrebno isprobati efekte ove tehnike promocije za svaku pojedinačnu kompaniju. Ova tehnika promocije se može koristiti i za ostvarivanje direktnih efekata, i za ostvarivanje brending efekata promocije (uglavnom je bolja je za ostvarivanje brending efekata promocije). To je tehnika promocije sa dominantno kratkoročnim efektima zbog dužine aktuelnosti objavljenog statusa na društvenim mrežama.
 • E-mail Marketing: Najefikasnija tehnika promocije (pored kreiranja i distribucije sadržaja) u ograničenom broju privrednih grana, gde su korisnici zainteresovani da primaju poruke sa informacijama koje su im važne da bi se informisali, ili doneli neke odluke. Veoma je zahtevna tehnika promocije zbog konstantnog posla oko obezbeđivanja da se poslate email poruke ne proglase SPAM porukama. To je tehnika promocije sa dominantno dugoročnim direktnim efektima kada su korisnici zainteresovani za dugoročno primanje email poruka.
 • PPC Marketing (Plaćeno oglašavanje na platformama po kliku): Najefikasnija tehnika promocije za najveći broj privrednih grana (pored kreiranja i distribucije sadržaja), ali efekti za svaku pojedinačnu kompaniju zavise od vrste PPC oglašavanja. Nekim kompanijama najviše odgovara plaćanje po kliku za ključne reči u pretragama (npr. Google AdWords). Drugim kompanijama najviše odgovara oglašavanje na Fejsbuku (plaćanje po interakcijama u odnosu na demografske podatke o korisnicimaFacebook Social Ads). Nekim kompanijama odgovara pojavljivanje njihovih oglasa na stranicama medija, u odnosu na dominantne ključne reči na stranicama tih medija gde se pojavljuju ti oglasi (Contextual Targeting Google AdWords, Httpool, AdNow…). Potrebno je isprobati sve tipove PPC oglašavanja da bi se videlo koje vrste ove tehnike promocije treba najviše koristiti. Ova tehnika promocije se može koristiti i za ostvarivanje direktnih efekata, i za ostvarivanje brending efekata promocije (uglavnom je bolja je za ostvarivanje direktnih efekata promocije). To je tehnika promocije sa dominantno kratkoročnim efektima zbog toga što je vidljivost oglasnih poruka ograničena za vreme dok se za tu vidljivost plaća.
 • Display Advertising: Slino kao kod tehnika klasičnog oglašavanja, tehnike promocije plasiranjem slika (banera) i video oglašavanje. Efekti ovih tehnika promocije po različitim medijima su veoma upitni, i treba pažljivo testirati ove tehnike promocije – po tipovima displej poruka/sadržaja i po medijima gde se te poruke objavljuju. Dominanto, ova tehnika promocije se koristi za poboljšanje vidljivosti kompanije, proizvoda i usluga (Brending tipovi oglašavanja). To je tehnika promocije sa dominantno kratkoročnim efektima zbog toga što je vidljivost oglasnih poruka ograničena za vreme dok se za tu vidljivost plaća.
 • SEO – Optimizacija veb sajta prema zahtevima pretraživača (Search Engine Optimization): Najefikasnija tehnika promocije sa dugoročnim efektima, koja zahteva sadržaje koji su kreirani prema potrebama korisnika, i po mogućnosti su dugoročno aktuelni. Problem kod ove tehnike promocije je što zahteva dosta vremena da bi njeni efekti bili vidljivi (minimalno 6 meseci adekvatnih promotivnih aktivnosti), a za povećanje efekata ove tehnike promocije (za novi veb sajt, ili za veb sajt za koji se želi povećati vidljivost na pretraživačima) potrebno je višemesečno ulaganje sredstava u promociju za koju se mesecima ne vide efekti. Ova tehnika promocije se može koristiti i za ostvarivanje direktnih efekata, i za ostvarivanje brending efekata promocije.
 • Unapređenje prodaje (Lead Generation, Conversion Rate Optimization): Komponente tehnika promocije koje imaju za cilj optimizaciju sadržaja, optimizaciju tehničkih delova veb sajta i optimizaciju korisničkog doživljaja – sa ciljem unapređenja prodajnih efekata. Ovim aktivnostima se na tehničkom nivou poboljšavaju postojeće karakteristike veb sajtova da bi se njima uvećali prodajni efekti za istu količinu sredstava potrošenih za različite tipove promocije. Ove komponente tehnika promocije ostvaruju dugoročno direktne efekte poboljšavanja promotivnih aktivnosti, i predstavljaju najvažniju aktivnost unapređenja nastupa kompanije na internetu.

Postoji još važnih tehnika promocije, ali su one obično sastavni deo neke od već pomenutih tehnika. Npr. Native Advertising je deo Content Marketing aktivnosti.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 25/01/2018, RSS

Komentari su zatvoreni.